องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว จัดพิธีมอบใบเกียรติบัตร ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว จัดพิธีมอบใบเกียรติบัตร ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้สูงอายุจำนวน ๔๑ คน สวมชุดครุยเข้ารับใบเกียรติบัตร “นักเรียนร่วมใจ ผู้สูงวัยตำบลปางตาไว รุ่นที่ ๑” ประจำปี ๒๕๖๑
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนร่วมใจผู้สูงวัย ตำบลปางตาไว เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจและการเรียนรู้บั้นปลายชีวิต เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้พัฒนาทักษะในการดูแลตนเอง ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า “ผู้สูงอายุมีคุณค่าและ มีศักยภาพ ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีส่วนร่วมทําประโยชน์ให้สังคม และส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้สูงอายุ สาระการเรียนรู้จะต้อง ทําให้ผู้สูงอายุสามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวิตปัจจุบัน เพิ่มโอกาสในการรวมกลุ่มในลักษณะ เครือข่ายหรือชุมชน” โดยมีการดําเนินงานแบบมีส่วนร่วม โดยทุกภาคส่วน “ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมสร้าง” และมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุ มีความสุข เกิดทักษะในการดูแลตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดี
การเรียนการสอนประกอบด้วย ๓ กลุ่มวิชา ได้แก่
๑. วิชาชีวิต (๕๐ %) หมายถึง ความรู้ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในการนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๒. วิชาชีพ (๓๐ %) หมายถึง แนวทางการส่งเสริมความรู้ทักษะด้านอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
๓. วิชาการ (๒๐ %) หมายถึง การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ
โดยจะพบปะกันทุกเดือน รวมทั้งหมด ๑๒ ครั้ง (อย่างน้อย ๔๘ ชั่วโมง)

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ม.ค. 2562 เวลา 16.26 น. โดย คุณ อังคนา ยศปัญญา

ผู้เข้าชม 43 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๒๐
โทรศัพท์ : ๐-๕๕๗๔-๑๖๓๐ โทรสาร : ๐-๕๕๗๔-๑๖๓๑
จำนวนผู้เข้าชม 2,245,210 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com